Kasutustingimused

Kasutatavad mõisted

 • Vahendaja – Candy Factory OÜ.
 • Veebikeskkond — ressurss www.bonbon.ee.
 • Müüja – juriidiline isik, kes müüb ja reklaamib Veebikeskkonnas Vautšerit(mõiste on seletatud allpool) Toodele(mõiste on seletatud allpool).
 • Toode — Müüja kaup või teenus (ühes Müüja määratud tingimustega), mida reklaamitakse Veebikeskkonnas Vahendaja vahendusel.
 • Vautšer — dokument, mis sisaldab Müüja ja Toote andmeid.
 • Ostja — juriidiline või füüsiline isik, kes on saanud Vautšeri Veebikeskkonnast.
 • Ostu-müügileping — leping, mis sõlmitakse Vahendaja vahendusel Ostja ja Müüja vahel.

Õigussuhted

 • Käesoleva kasutustingimuste objektiks on Ostja ja Vahendaja vaheliste õigussuhete reguleerimine.
 • Vahendaja käsutab ja haldab Veebikeskkonda, mille vahendusel on Müüjal õigus Toodet reklaamida Ostjal Toodet osta.

Ostja õigused ja kohustused

 • Enne Vautšeri ostmist Ostja tõendab, et ta on tutvunud Vautšeri töötingimustega (Vautšeri hinnaga, Vautšeri kehtimise ajaga ja teise informatsiooniga, mis on seotud antud Vautšeriga).
 • Ostja on teadlik ja nõustub sellega, et Vahendajal on õigus Ostja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Kasutustingimustele.
 • Ostja on teadlik ja nõustub, et Vahendajal on õigus Ostja isikuandmeid Müüjale.

Vahendaja õigused ja kohustused

 • Vahendaja kohustub Veebikeskkonda kasutades osutama vahendusteenust Müüja ja Ostja vahel Toote Ostu-müügilepingu sõlmimisel.
 • Müüja ja Ostja vahel Toote Ostu-müügilepingu sõlmimisel annab Vahendaja Ostjale Vautšeri, mis annab Ostjale õiguse saada Müüjaga sõlmitud Ostu-müügilepingualusel Müüjalt Toode. Vautšeril peavad olema märgitud Müüja andmed, Toote nimetus, hind, Vautšeri number, Toote kirjeldus ja eritingimused. 
 • Vahendaja ei vastuta Toote kirjelduse eest. Kogu info Toote kohta esitab ja/või kinnitab Müüja ning selle eest vastutab Müüja.
 • Vahendaja ei vastuta pretensioonide eest Tootele selle kvaliteedi ja/või koguse osas.
 • Müüja võib Veebikeskkonnas reklaamida Toodet, mille müümiseks on vaja eriluba ja/või sertifikaati vmt. Vahendaja ei kontrolli Müüjat, kas Veebikeskkonnasreklaamitav Toode vastab nõutavale loale ja/või sertifikaadile. Enne Ostu-müügilepingu sõlmimist peab Ostja iseseisvalt välja selgitama, kas Müüja omab vastavat luba ja/või sertifikaati Tootele.
 • Vahendajal on õigus tellimus tühistada, kui Vautšeri ostukorvi lisamise ja Vautšeri eest tasumise vahelisel ajal on Toote Vautšerid otsa saanud.
 • Vahendajal on õigus tühistada Voutšer, kui on ilmunud probleeme Voutšeri tingimuste teostamisega. Ostjatele tagastakse Voutšeri maksumus.
 • Vahendajal on õigus peatada reklaamiteenuse osutamine ja sulgeda ligipääs Veebikeskkonda mis tahes hetkel ilma täiendava teavitamiseta.
 • Vahendaja kohustub tagastada raha, mis oli kulutatud vautšeri ostuks 5 tööpäeva jooksul, juhul, kui on järgitud Vautšeri tagastamise reeglid.
 • Vahendaja ei kanna mis tahes tingimustel juriidilist ega materiaalset vastutust:
  • Ostu-müügilepingu eest, mis on sõlmitud Ostja ja Müüja vahel;
  • Müüja lubatud kohustuste mittetäitmise eest;
  • juhul kui Veebikeskkonna ebakorrektne kasutamine on tekitanud külastajatele või kolmandatele isikutele moraalset või materiaalset, otsest või kaudset kahju, samuti kui see on põhjustanud nende seadmete tarkvararikkeid või katkimineku.

Tagastamine

 • Ostjal on õigus tagastada tellitud Vautšer või toode 14 päeva jooksul peale selle kätte saamist.
 • Tagastatav toode peab olema originaalses mitteavatud pakendis ja toode peab olema mitte kasutatud seisundis.
 • Vautšeri tagastamisel, ta ei tohi olla kasutatud ja tema kehtivus ei tohi olla lõppenud.
 • Ostja kannab kõiki kulutusi toote tagastamisel, väljaarvatud korral, kui toode ei vasta tellitud tootele.
 • Toote tagastamiseks peab olema täitud toote tagastamise vorm (50 kB .PDF) ja saadetud e-posti aadressile info@bonbon.ee 14 päeva jooksul peale toote või Vautšeri kättesaamist.
 • Tagastamiseks ei kuulu hügieeni tooted (aluspesu jne), kosmeetika tooted, toidulisandid, tooted mis on kättesaadud firma esinduses, toit, avatud või kahjustatud pakendiga, jne.
 • 14 päeva tagastamine on reguleeritud VÕS § 53 lg 4.
Tagastusvorm. Lae alla (50 kB .PDF)

Kasutustingimuste muutmine

 • Vahendajal on õigus muuta kehtivaid kasutustingimusi sellest teavitamata.
 • Muudetud kasutustingimused jõustuvad nende avaldamise hetkest leheküljel www.bonbon.ee.

Muud tingimused

 • Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna tulemust, lahendatakse vaidlus Harju Maakohus.